ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Aktsomhetsomrder for steinsprang er en nasjonalt dekkende kart som viser potensielt steinspranutsatte omrder p oversiktksniv.
summary: Aktsomhetsomrder for steinsprang er en nasjonalt dekkende kart som viser potensielt steinspranutsatte omrder p oversiktksniv.
extent: [[-0.565302400007582,57.7884074541412],[31.8861300955207,71.5604075668133]]
accessInformation: None
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
documentation:
description: Aktsomhetsomrdene er identifisert ved bruk av en datamodell som gjenkjenner mulige kildeomrder (lsneomrder) for steinsprang ut fra helning p terrenget og geologisk informasjon. Fra hvert kildeomrde er utlpsomrdet for steinsprang beregnet automatisk. Beregningene er basert p en empirisk modell utviklet av NGI (NGI 1994: Geometrical methods of calculating rockfall range. NGI rapport 585910-1). NGU har implementert modellen i GIS. Det er ikke gjort feltarbeid ved identifisering eller avgrensning av omrdene og effekten av lokale faktorer (for eksempel skog) er derfor ikke vurdert. Kilder og metode Det er brukt en landsdekkende terrengmodell (Statens kartverk) med opplsning 25x25 meter, der datagrunnlaget hovedsakelig er basert p 20 meters koter. Dette tilsvarer det man finner p et vanlig topografisk kart med mlestokk 1:50000.
licenseInfo:
catalogPath:
title: SkredSteinAkt
type: Service Definition
url:
tags: ["Steinsprang","Aktsomhet","Skred"]
culture: en-GB
name: SkredSteinAktR
guid: CD5918E2-815F-4DD6-BCE1-E62ECA334359
spatialReference: ETRS_1989_UTM_Zone_33N