ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

SkredSteinAktR (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Aktsomhetsomrdene er identifisert ved bruk av en datamodell som gjenkjenner mulige kildeomrder (lsneomrder) for steinsprang ut fra helning p terrenget og geologisk informasjon. Fra hvert kildeomrde er utlpsomrdet for steinsprang beregnet automatisk. Beregningene er basert p en empirisk modell utviklet av NGI (NGI 1994: Geometrical methods of calculating rockfall range. NGI rapport 585910-1). NGU har implementert modellen i GIS. Det er ikke gjort feltarbeid ved identifisering eller avgrensning av omrdene og effekten av lokale faktorer (for eksempel skog) er derfor ikke vurdert. Kilder og metode Det er brukt en landsdekkende terrengmodell (Statens kartverk) med opplsning 25x25 meter, der datagrunnlaget hovedsakelig er basert p 20 meters koter. Dette tilsvarer det man finner p et vanlig topografisk kart med mlestokk 1:50000.

Map Name: Steinsprang-AktsomhetOmråder

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Aktsomhetsområder for steinsprang er en nasjonalt dekkende kartserie som viser potensielt steinsprangutsatte områder på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle løsneområder og utløpsområder for steinsprang.

Copyright Text: None

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 20000000

Max Scale: 500

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates