ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

HydrologiskeData3 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Mlestajoner/Mleserier delt opp etter parametere

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Dataene for målestasjoner viser hydrologiske målestasjoner i Norge. Det er registerert beliggenhet, måleparametre og start- og sluttidspunkt for måleseriene for hver enkelt målestasjon. Målestasjonens totalnedbørfelt er nedbørfeltet oppstrøms fra målestajonen. Avrenningsdataene viser avrenning basert på normalperioden 1961 - 1990. Avrenningskart er et viktig redskap for alle som har behov for å beregne midlere tilsig til et punkt i et vassdrag. Dette kan være nødvendig i forbindelse med dimensjonering av anlegg for kraftforsyning, etablering av mini- og mikrokraftverk, vannforsyning, jordbruksvanning, oppdrett av fisk, flomsikring, vei og brobygging.

Copyright Text: NVE

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates