ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: FlomsoneAnalyseomraade (ID: 0)

Name: FlomsoneAnalyseomraade

Display Field: objektType

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Kartlaget angir områder hvor det er gjort detaljert flomsonekartlegging av NVE. Utenfor disse analyseområdene er flomfare ikke vurdert. Utbredelsen av flom ved ullike gjentaksintervall er gitt i kartlagene med flomsoner. En flomsoneanalyse består av 4 hoveddeler: flomfrekvensanalyse, vannlinjeberegning,terrengmodellering, flomsoneanalyse. Flomfrekvensanalyse: Det er beregnet vannføring for syv statistiske flommer ut fra feltkarakteristika og historiske måledata for vannføring og vannstand. Flommene har gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 år. I tillegg legges det et pålegg på 200-års flommen for å ta høyde for klimaendring. Vannlinjeberegning: Det er gjort en hydraulisk modellering av vassdraget for å overføre beregnet vannføring til vannstand i de oppmålte tverrprofilene. Terrengmodellering: LAS data brukes for å lage en grid terrengmodell med oppløsning 2x2 meter og vertikal nøyaktighet på +/- 15cm. Før LAS bruktes det Høydekurver med 1 meters ekvidistanse, terrenglinjer, terrengpunkter, detaljert høyde fra jernbane, vann- og veitema og oppmålte flomverk er brukt som input i et TIN. TIN-modellen er så gjort om til et grid med oppløsning 5x5 meter og vertikal nøyaktighet på +/- 30cm. Flomsoneanalyse: Det interpoleres en flomflate utspent av tverrprofilene ut fra de beregnede vannstandene i hvert profil. Flomutsatt areal finnes ved å sammenligne flomflate med terrengmodell. Resultatet generaliseres og kobles med vanntema.

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 20480000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata